Vuokrattujen sähköpotkulautojen liikennevakuutuksen ehdot

Voimaantulopäivä 1.6.2024, versionumero 01

1. Vakuutuksen tarkoitus

Tämä vakuutus on liikennevakuutuslain (460/2016) mukainen vuokrattujen sähköpotkulautojen lakisääteinen liikennevakuutus, josta korvataan henkilö- ja esinevahinko siltä osin kuin se on korvattavia kyseisen lain pakottavien säännösten mukaisesti.

2. Määritelmät

Sähköpotkulauta – näissä ehdoissa sähköpotkulaudalla tarkoitetaan sähkömoottorilla varustettua astinlaudalla seisten ohjattavaa ja ohjaustangolla varustettua kaksipyöräistä ajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja joka elinkeinotoiminnassa vuokrataan yleisön saataville henkilöiden kuljettamista varten.

Vuokralleantaja – oikeushenkilö, joka antaa vuokralle tämän vakuutuksen piiriin kuuluvia sähköpotkulautoja.

Vuokralleottaja – tämän vakuutuksen piiriin kuuluvan sähköpotkulaudan vuokraaja.

Valtuutettu kuljettaja – henkilö, joka kuljettaa sähköpotkulautaa sen henkilön tieten ja luvalla, jolla on oikeus luovuttaa ajoneuvo käyttöön.

Luvaton käyttö – sähköpotkulaudan käyttö ilman vuokralleantajan tai vuokralleottajan lupaa.

3. Sovellettava lainsäädäntö

Vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, vakuutussopimuslakia (543/1994) ja liikennevakuutuslakia (460/2016), sekä sitä, mitä näissä vakuutusehdoissa ja asiaan liittyvissä asiakirjoissa on säädetty. Vakuutusta koskevat riidat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa, paitsi jos lain säännökset sallivat jommankumman osapuolen nostaa kanteen muissa tuomioistuimissa.

4. Vakuutuksenottaja

Sähköpotkulautojen vuokralleantaja on tämän vakuutuksen vakuutuksenottaja.

5. Vakuutetut henkilöt (edunsaajat)

Tässä vakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja näiden vakuutusehtojen kattaman sähköpotkulaudan vuokralleottaja ja valtuutettu kuljettaja sekä kaikki muut henkilöt tai tahot, joilla on oikeus vedota vakuutussopimukseen liikennevakuutuslain nojalla.

6. Vakuutetut esineet

Vakuutus koskee vakuutuskirjassa määritettyjä sähköpotkulautoja.

7. Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa ja muissa liikennevakuutuslaissa säädetyissä paikoissa.

8. Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajalle osoitetussa vakuutuskirjassa merkitystä päivämäärästä lukien sovitun vakuutuskauden viimeiseen päivään saakka, minkä jälkeen vakuutus uusitaan automaattisesti, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sitä. Vakuutus kattaa vain henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat vakuutuskauden aikana sattuneista tapahtumista. 2

9. Vakuutuksen sisältö

Vakuutuksesta korvataan seuraavat vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot sekä kustannukset:

 • henkilövahingot (painotamme että vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajalle aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaaminen on rajoitettu liikennevakuutuslaissa tarkoitettuihin sairaanhoitokustannuksiin. Tähän ei kuuluisi esimerkiksi liikennevakuutuslain korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukainen korvaus).
 • liikennevakuutuslaissa tarkoitetut oikeudenkäyntikulut
 • toisen ajoneuvon vahingot jos osoitetaan että vakuutetun sähköpotkulaudan kuljettaja aiheutti vahingon
 • ulkopuolisen, eli muun kuin vakuutuksenottajan tai vakuutetun sähköpotkulaudan vuokralleottajan tai valtuutetun kuljettajan, omaisuusvahingot
 • muut vahingot, jotka vakuutuksenantaja korvaa liikennevakuutuslain nojalla.
10. Mitä vakuutus ei kata

Sovellettavan pakottavan lain sallimassa laajuudessa vakuutus ei kata

 • vakuutetun sähköpotkulaudan vahingoittumista, tuhoutumista tai katoamista eikä vakuutetulla sähköpotkulaudalla kuljetetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja
 • vahinkoja/menetyksiä, jotka aiheutuvat, kun ajoneuvolla osallistutaan rajatulla alueella järjestettyihin kilpa-ajoihin (sekä harjoittelun että kilpailuun osallistumisen aikana)
 • vahinkoja/menetyksiä, jotka eivät aiheudu ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.
 • vakuutusyhtiön korvausvastuu rajoittuu tiukasti liikennevakuutuslaissa säädettyyn vastuuseen. Vakuutus ei kata korvausvaatimuksia, jotka eivät kuulu liikennevakuutuslain soveltamisalaan.
11. Vakuutusturvan rajoitukset

Liikennevakuutuslain sallimassa laajuudessa korvausta voidaan alentaa, jos vahinkoa kärsinyt osapuoli on aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai kuljettamalla ajoneuvoa esimerkiksi alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

12. Korvausehdot

Korvausvastuu rajoittuu tiukasti liikennevakuutuslaissa säädettyyn vastuuseen. Vakuutus ei kata korvausvaatimuksia, jotka eivät kuulu liikennevakuutuslain soveltamisalaan. Alla on ei-tyhjentävä yhteenveto liikennevakuutuslain mukaisesta vakuutusturvasta:

Liikennevakuutuslain mukaan henkilövahinko, joka aiheutuu ajoneuvon liikenteen käyttämisestä, korvataan ilman euromääräistä enimmäismäärää.

Sähköpotkulaudan kuljettajalle aiheutuneesta henkilövahingosta korvataan ainoastaan liikennevakuutuslaissa tarkoitetut sairaanhoitokustannukset.

Korvausta voidaan alentaa, jos vahinkoa kärsinyt on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Korvausta voidaan alentaa sen mukaan kuin osapuolten viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Korvausta voidaan alentaa myös, jos vahingon kärsinyt sähköpotkulaudan kuljettaja on kuljettanut ajoneuvoa huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ulkopuolisen omaisuusvahingot korvataan. Omaisuusvahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 5 miljoonaa euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden.

Korvausta voidaan alentaa, jos vahingon kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Korvauksen alentaminen on oltava osapuolten viaksi jäävän syyllisyyden määrän ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen. 3

Mikäli tästä vakuutuksesta maksetaan korvausta, vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle. Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon törkeän huolimattomuuden ja huumaavien aineiden tai alkoholin yhteisvaikutuksesta liikennevakuutuslain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.

Jos kaksi tai useampi vakuutusyhtiö on vastuussa samasta liikennevahingosta, vakuutusyhtiöt vastaavat korvauksesta yhteisvastuullisesti sen mukaan kuin ilmenneeseen tuottamukseen ja muihin vahingon aiheuttaneisiin seikkoihin katsoen on kohtuullista. Jos vahinko on kuitenkin johtunut yksinomaan tietyn ajoneuvon puutteellisuudesta, virheellisestä kuormauksesta tai sen puolella olevasta tuottamuksesta, korvauksesta vastaa tälle ajoneuvolle vakuutuksen antanut vakuutusyhtiö.

Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, ettei mikään edellä mainittu rajoita vakuutuksenantajien oikeutta vedota liikennevakuutuslaista tai vakuutussopimuslaista johtuviin muihin oikeuskeinoihin ja rajoituksiin.

13. Korvauksen suorittamisen määräaika

Vakuutuksenantajat pyrkivät selvittämään korvausasianmahdollisimman nopeasti. Korvaus, mikäli sitä ei suoriteta osissa määräajoin, on suoritettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutettu on esittänyt selvityksen korvausvaatimuksestaan. Jos vakuutuksenantaja ei ole suorittanut korvausta määräajassa, vakuutuksenantajan on maksettava viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan.

Korvauksen suuruus määräytyy liikennevakuutuslain määräysten mukaisesti.

14. Toimenpiteet vahingon satuttua

Vahinkotapauksessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta vakuutuksenantajalle viipymättä tapahtumasta tiedon saatuaan.
 • Vakuutetun on noudatettava vakuutuksenantajan ohjeita.
 • Vakuutettu on velvollinen toimittamaan vakuutuksenantajalle kaikki korvausasian käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
 • Vakuutettu ei saa sitoutua maksamaan korvausta.
 • Mikäli korvausta vaaditaan vakuutetulta tai muulta taholta, tulee tämän ohjata korvausvaatimus vakuutuksenantajalle.

Vakuutuksenantajan on vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen vastaanottamisen jälkeen

 • selvitettävä, onko vakuutettu korvausvelvollinen
 • maksettava korvaus, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan liikennevakuutuslain nojalla.

Jos korvausvaatimus koskee henkilövahinkoa, vakuutetun on osallistuttava vahinkotapahtuman ja -seuraamusten selvittämiseen toimittamalla selvittämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat tai antamalla vakuutuksenantajalle tai sen edustajalle valtakirja korvausvaatimuksen käsittelyssä tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen sairaaloista ja muista terveydenhuollon laitoksista sekä muuhun tarvittavaan selvittämiseen korvausasian käsittelemiseksi.

15. Vakuutusmaksu ja vakuutussopimuksen ehdot

1. Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksujen maksuehdot on ilmoitettu laskussa, ja niistä on muutoin säädetty vakuutussopimuslaissa (543/1994) ja liikennevakuutuslaissa (460/2016).

2. Vakuutusmaksun laskentaperusteiden ja vakuutussopimuksen muuttaminen

Vakuutusyhtiö voi kunkin vakuutuskauden lopussa muuttaa vakuutusmaksua kohtuulliseksi suhteessa vakuuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Vakuutusmaksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- tai kustannustason muutoksen seurauksena.

Edellä esitetystä riippumatta vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja tai vakuutusmaksua myös kesken vakuutuskauden uuden tai muuttuneen lainsäädännön (mukaan lukien mutta ei rajoittuen vakuutusmaksuveron määrään), viranomaisen määräyksen tai ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen (esimerkiksi kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus) seurauksena.

Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

3. Vakuutusmaksun laskentaperusteita koskeva vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

Muutoksista ilmoittaminen

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava meille viipymättä kaikista vakuutusmaksun laskentaperusteisiin vaikuttavista muutoksista tai jos ajoneuvojen käyttö muuttuu.

Vakuutusmaksujen laskentaperusteiden tarkistaminen

Vakuutuksenantajalla on oikeus vaatia vakuutuksenottajalta vahvistus siitä, että vakuutusmaksun laskentaperusteina käytetyt tiedot ovat oikein.

Seuraamukset virheellisten tietojen antamisesta

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ilmoittanut vakuutusmaksun laskentaperusteeksi virheellisiä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta muutoksista ja sen seurauksena laskettu vakuutusmaksu on liian alhainen, todellisia laskentaperusteita vastaavaa vakuutusmaksua sovelletaan takautuvasti, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kuluvalta vuodelta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden, meillä on oikeus laskea vakuutusmaksu takautuvasti, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kuluvalta vuodelta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta, vakuutuksenottajalle vähiten suotuisten oletusten perusteella edellyttäen, että

 • vakuutuksenottajalle on ilmoitettu kirjallisesti kulloinkin laskutettavasta vakuutusmaksusta ja sen perusteena käytetyistä oletuksista
 • vakuutuksenottaja ei ole toimittanut pyydettyjä vahvistuksia tai todisteita vakuutusmaksun todentamista varten määrittämämme vastausajan kuluessa, joka on vähintään neljä (4) viikkoa.

Ilmoitus vakuutusmaksun tai vakuutusehtojen muuttamisesta

Saatuaan tiedon vakuutusehtojen tai -maksun muuttamiseen johtavasta olosuhteesta vakuutuksenantajan on lähetettävä viipymättä ilmoitus siitä, miten ja mistä päivämäärästä lukien vakuutusmaksu tai vakuutusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Lisäksi vakuutuksenantajan on lähetettävä laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle selostus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut ehdot ovat muuttuneet. Selostuksessa on myös mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. 5

16. Vakuutussopimuksen voimassaolo ja päättyminen

1. Vakuutuksen uusiminen

Vakuutus uusitaan automaattisesti vakuutuskauden päätyttyä, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta.

2. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Jos vakuutuksenottaja haluaa irtisanoa liikennevakuutuksen, irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomisilmoituksen perille toimittamista seuraavana päivänä. Vakuutus voidaan irtisanoa päättymään myös myöhempänä yksilöitynä päivämääränä.

3. Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen ennen vakuutuskauden päättymistä, mikäli sovellettava Suomen lainsäädäntö sen sallii.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän irtisanomisajalla alkaen päivämäärästä, jona vakuutuksenantaja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen. Irtisanominen on tehtävä ilman kohtuutonta viivästystä sen päivämäärän jälkeen, jona vakuutuksenantaja on saanut tiedon irtisanomiseen johtavasta olosuhteesta.

Ajoneuvoa myytäessä huomioitavat seikat

Jos sähköpotkulauta myydään, vakuutuksenottajan on poistettava se ajoneuvokalustoa koskevasta sopimuksesta, minkä jälkeen sähköpotkulaudan vakuutus lakkaa.

Riskin poistuminen (esim. ajoneuvon romutuksen vuoksi)

Jos vakuutettu riski poistuu lopullisesti, vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään siitä, kun vakuutuksenantaja on vastaanottanut vakuutuksenottajan irtisanomisilmoituksen. Tällöin vakuutuksenantajalla on oikeus periä vakuutusmaksua siihen asti, kunnes se saa tiedon riskin poistumisesta.

Irtisanomisen jälkeinen vakuutusmaksu

Jos vakuutus irtisanotaan ennen vakuutusvuoden päättymistä, vakuutuksenantajalla on oikeus periä vakuutusmaksua vakuutusturvan voimassaoloajan mukaisessa suhteessa.

17. Korvausvaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen

Vakuutetun on esitettävä korvausvaatimus tai tehtävä ilmoitus vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutettu on saanut tietää vahinkotapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Vaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen ilmenemisestä. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä säädetyssä ajassa, vakuutettu menettää pääsääntöisesti oikeutensa korvaukseen.

18. Arvonlisävero

Siltä osin kuin tämän vakuutuksen kattamiin vahinkokustannuksiin sisältyy arvonlisäveroa, joka voidaan vähentää tai palauttaa arvonlisäverolain nojalla, vakuutuksenantaja maksaa korvauksen vähennettynä arvonlisäveron määrällä.

19. Henkilötiedot

Lisätietoja siitä, miten vakuutuksenantaja käsittelee henkilötietojasi, on vakuutuksenantajan tietosuojaselosteessa: https://www.wakam.com/en/privacy-policy/

20. Vakuutuksenvälittäjät

Tämän vakuutuksen vakuutuksenvälittäjänä on Cachet Insurance Broker OÜ. Cachet on vakuutusmeklari, jolla on lupa harjoittaa vakuutusvälitystä Virossa ja joka on myös tehnyt 6

notifikaation rajatylittävästä toiminnasta Suomeen ks. linkki https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details/?id=579603

21. Vakuutuksenantaja

WAKAM S.A., 120-122 rue Réaumur 75002 Pariisi – rekisterinumero 562.117.085 – Vahinkovakuutusyhtiö, jolle toimiluvan on myöntänyt Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutionin (ACPR), osoite 4 Pl. de Budapest, 75009 Pariisi,toimiluvan numero 4020259.

22. Vakuutuksenantajan edustaja Suomessa

Vakuutuksenantajan nimittää edustajan, jolla tulee olla Suomessa pysyvä koti- tai toimipaikka tai jonka tulee olla suomalainen oikeushenkilö. Vakuutuksenantaja valtuuttaa edustajansa edustamaan vakuutuksenantajaa vahingon kärsineeseen nähden sekä huolehtimaan korvausvaatimuksia koskevista asioista vakuutuksenantajan puolesta joko itse tai kolmannen osapuolen välityksellä. Edustaja on myös toimivaltainen edustamaan vakuutuksenantajaa liikennevakuutuksen voimassaolon tarkistamisessa. Vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutuksenottajille edustajansa nimi ja osoite.

Vakuutuksenantaja on nimennyt seuraavan edustajan:

CRAWFORD & COMPANY FINLAND OY

Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, Y-tunnus 3097443-9, kotipaikka Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki.

23. Muutoksenhaku

Päätöksen uudelleenarvioinnin pyytäminen

Jos et ole tyytyväinen päätökseemme, ota ensin yhteyttä asiasta vastaavaan korvauskäsittelijään. Keskustelemalla hänen kanssaan voit saada lisätietoja ja selvittää mahdolliset väärinkäsitykset. Jos et vieläkään ole tyytyväinen, ota yhteyttä korvauskäsittelijän lähimpään esimieheen. Yhteystiedot voit pyytää korvauskäsittelijältä. Voit lähettää valituksen myös Wakamin pääkonttoriin: Wakam – Complaints Department – 120-122 Rue Réaumur, TSA 60235, 75083 PARIS Cedex 02 – France

Jos et edelleenkään ole tyytyväinen, on olemassa seuraavat vaihtoehdot asian uudelleentarkastelua varten.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

Tätä kanavaa voivat käyttää ne vahingon kärsineet, jotka kuuluvat vakuutuksen piiriin.

FINEn tehtävänä on neuvoa kuluttajia sekä pienyrittäjiä ja vastaavia asiakastahoja heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimiensa ongelmatilanteissa sekä ratkaista niitä koskevia riitoja.

FINEn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

FINE pyrkii edistämään vakuuutus- ja rahoitusalan asiakkaiden etuja sekä vakuutus- jarahoitusalan käytäntöjen tervettä kehitystä.

Porkkalankatu 1

00180 HELSINKI

www.fine.fi

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (LIIPO)

LIIPO käsittelee riippumattomasti ja puolueettomasti liikenne- ja potilasvahinkoasioita. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia liikennevakuutuslain mukaisissa korvausasioissa. LIIPO pyrkii yhtenäistämään korvauskäytäntöä sekä edistämään tiedonsaantia liikenne- ja potilasvahinkojen korvauskäytännöistä. Lautakunta voi antaa myös näiden lakien soveltamista koskevia yleisiä suosituksia.

Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki